Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczenia

3. Kiedy nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

4. Słownik użytych pojęć

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej